Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

Karla Michalíková

IČ: 07589042

se sídlem: Heřmanice 56, Starý Jičín

kontaktní údaje: Karla Michalíková, Heřmanice 56, Starý Jičín, 742 31

e-mail: michalikova.karla@seznam.cz, karla.michalikova@hitradio.cz

web: www.folkyodmoravskeholky.cz

(dále jen "prodávající")

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.folky-od-moravske-holky.cz (dále jen "internetový obchod").
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o ceně za zboží je zákazníkovi sdělena individuálně na základě poptávky nabízeného zboží, jelikož se jedná o zboží vyrobené na míru zakázkově. Uvedený ceník na webové stránce obsahuje pouze základní informace o ceně za zboží.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je zasíláno výhradně službou Zásilkovna za dopravné 79 Kč. V případě většího balíku může být zboží odesláno službou České pošty za dopravné stanovující taxou České pošty.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 3. telefonní objednávkou, on-line objednávkou přes prodejní FB skupinu přes messenger prodávajícího
 4. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 5. Při zadávání objednávky si kupující poznámkou v objednávce vybere zboží, počet kusů zboží a následně bude vyzván k platbě předem, která je vyžadována vzhledem k objednávce na míru zákazníkovi. 
 6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky.  Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího nebo potvrzením v messengeru, případně domluvou osobní.
 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku.
 3. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího nebo on-line zprávou v messengeru uvedeného v těchto obchodních podmínkách.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 5. Objednávkou a nákupem v mé facebookové skupině Folky od moravské holky nebo na mé facebookové stránce Folky od moravské stránce automaticky souhlasíte s podmínkami uvedenými zde, na webové stránce Folky od moravské holky. 

IV.

Zákaznický účet

 1. Zákazník si nemusí u prodejce zřizovat zákaznický účet.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.43-1801530217/0100 vedený u KB.
 3. dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 4. v hotovosti  při osobním předání

Dále:

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Dále:

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
 2. na adresu určenou kupujícím objednávce
 3. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 4. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

Dále:

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - paragon.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 7. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 8. Zboží je možno vyzvednout zdarma v Opravně obuvi U Mirka na adrese Dolní Brána 10, Nový Jičín, a to po předchozí domluvě s prodávajícím.
 9. Je přísně zakázáno zboží přeprodávat třetí straně bez souhlasu prodávajícího.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů bez udání důvodu (neplatí pro zboží vyrobené "na míru" - tzn. výšivka s konkrétním jménem, datem apod. Proto si prosím dobře rozmyslete, zda chcete objednávku uskutečnit)
 3. ode dne převzetí zboží,
 4. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 5. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud si nechal vyrobit zboží tzv. "na míru" s vlastním textem, datem apod.
 7. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 8. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 9. o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 10. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 11. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 12. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 13. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 14. dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • Dle § 1837 občanského zákoníku kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů u digitálního obsahu zaslaném e-mailem.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 9. Zákazník se zavazuje komunikovat ohledně reklamace zboží výhradně s prodejcem a Správcem facebookové skupiny Folky do moravské skupiny (osobně, emailem, přes messenger). Pokud bude zákazník Prodejce ve facebookové skupině napadat a veřejně probírat reklamaci, je Prodejce oprávněn Zákazníka ve skupině zablokovat a odmítnout záležitost s reklamací dále řešit. 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plněn. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat přiměřenou slevu z kupní cenu, odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 14. Kupující má v případě reklamace povinnost zaslat reklamující zboží zpět na adresu Zásilkovny prodávajícího (Starý Jičín 2, Muzeum U Polzerů). Náklady na dopravu hradí kupující. Do údajů pro Zásilkovnu uveďte tyto kontakty: Karla Michalíková, tel. 733 424 390, email: michalikova.karla@seznam.cz
 15. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty či messengeru.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů (folky-od-moravske-holky.cz)

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Všechny používané výšivky mají malovýrobní licenci povolenou k prodeji dokončených vlastních výrobků.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 03.01.2022


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním objednávky nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete využívat Vaše osobní údaje. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR, dále jen "nařízení") naleznete níže. Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů jsou účinné od 27.3. 2020.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je Karla Michalíková, IČ: 07589042 (dále jen "správce").
  • Kontaktní údaje správce pro doručování: Karla Michalíková, Heřmanice 56, Starý Jičín
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. CO SHROMAŽĎUJEME
  • Vaše osobní údaje především v rozsahu: e-mail, celé jméno, telefon, fakturační adresa, dodací adresa a dále také údaj o ceně objednávek.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Jako správce Vaše osobní údaje využíváme k zajištění přepravy, k zasílání obchodních sdělení a jiným marketingovým aktivitám vůči Vaší osobě. Uchování Vašich osobních údajů rovněž slouží k naší právní ochraně v případě právních sporů. Rovněž je využíváme k naplnění našich zákonných povinností (např. zákonná povinnost archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly).
  • Správce nepoužívá Vaše osobní údaje k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 10 let od získaní souhlasu, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky nařízení a zároveň budou dostatečně chránit Vaše práva a osobní údaje.
  • Zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou společnosti zajišťující marketingové služby pro správce, například Google (Google Ireland Ltd.), Facebook (Facebook Ireland Ltd.), Glami (Inspigroup s.r.o.), nebo společnosti, které zajišťují přepravu pro správce jako DPD (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.) a Česká pošta (Česká pošta s.p.) a služba Zásilkovna.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
   • Právo na zpřístupnění informací, jejich opravu, omezení práce s osobními údaji
    • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
     • Stačí nás kontaktovat a bez zbytečného prodlení Vás informujeme, jak jsme Vaše osobní údaje získali, zda a jakým způsobem je zpracováváme, na Vaši žádost také osobní údaje upravíme.
    • Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat.
   • Právo na výmaz
    • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je shromažďovali nebo zpracovávali.
    • Odvoláte svůj souhlas se zpracováním, pokud jsme ho ke zpracování údajů potřebovali a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
    • Osobní údaje zpracováváme z jakéhokoli důvodu neoprávněně a neexistuje právní důvod pro jejich další uchovávání a zpracování.
    • Pokud nastane jedna z podmínek určená nařízením, jsme jako správce povinni bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje.
   • Právo být zapomenut
    • Je rozšířením práva na výmaz, při němž jako správce musíme provést přiměřené kroky, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje a jejich kopie.
   • Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
    • Pokud nemáte právo na výmaz a používáme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte i přesto právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně námitek proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. U jiných námitek bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme Vaše osobní údaje využívat v souladu se zákonem, naším oprávněným zájmem a Vaší námitkou, o výsledku Vás informujeme a do té doby omezíme používání Vašich osobních údajů.
   • Právo na přenositelnost údajů
    • Jako správce Vám musíme na Vaši žádost předat všechny údaje, které o Vás zpracováváme ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.
   • Právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
    • Vždy a bez udání důvodu můžete vzít svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení správce zpět.
   • Právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení
    • Odhlásit se můžete kdykoliv a bez udání důvodu kliknutím na odkaz v obchodních sdělení správce, newsletterech. Rovněž nás stačí kdykoliv a jakkoliv informovat o přání odhlásit se ze zasílání takových sdělení a provedeme požadovanou změnu za Vás.
   • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
    • Pokud budete mít jakékoli otázky či výtky spojené s naším zpracováním Vašich osobních údajů, určitě se na nás obraťte jakoukoli cestou - kontakt zde, rádi Vám vše zodpovíme. Pokud byste přesto nebyli spokojeni s naší odpovědí, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

S těmito Obecnými podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím potvrzujete, že jste s s nimi v plném rozsahu seznámen/a a přijímáte je. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nová verze je vždy k dispozici na internetových stránkách správce. S těmito Obecními podmínkami a Ochranou osobních údajů souhlasíte rovněž při jakékoliv objednávce v prodejní skupině a na FB stránce Folky od moravské holky.